ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 349 เข้าชม | 212 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : ข่าวสารต่างๆ : : : หมวดหมู่ย่อย : ข่าวสารในโรงเรียน <<<
หัวข้อกระทู้ รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ( อ่าน 1430 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : 35suraphin

รูปของสมาชิก 35suraphin
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 183.90.170.xxx
กระทู้ : 3 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.05%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : เสาร์ 25 เดือน มิถุนายน ..2554 22:33:03 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 1430 ครั้ง :::
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : เสาร์ 25 เดือน มิถุนายน ..2554 22:35:39
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 • รายละเอียด

  ชื่อ รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
  อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
  ผู้รายงาน นางอำไพ รุจิยาปนนท์
  ปีที่รายงาน 2553

  บทคัดย่อ

  รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
  อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ คือ (1)
  เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยา (2)
  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภายหลังดำเนินการพัฒนา โดยมี 6 โครงการหลัก
  คือ
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
  โครงการพลังแผ่นดิน โครงการรณรงค์เพื่อความสะอาด และโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่
  ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 จำนวน 49 คน
  ปีการศึกษา 2549 จำนวน 51 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
  นักเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2548 จำนวน 305 คน ปีการศึกษา 2549 จำนวน 305 คน
  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
  ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2548 จำนวน 305 คน และปีการศึกษา 2549 จำนวน 305 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling )
  และเทียบอัตราส่วนร้อยละกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie Mogan
  และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนใช้ผู้ปกครองนักเรียน
  ที่ได้รับการสุ่มแบบแบ่งชั้น
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในการดำเนินงาน ผู้รายงานได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวความคิด ทฤษฎี
  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ สร้างเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5
  ท่าน ได้ให้คำแนะนำ เสนอแนะและตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้ค่า IOC ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความคิดเห็น
  ของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับโครงการ
  และพฤติกรรมของนักเรียนหลังการร่วมกิจกรรม (3 ) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
  เกี่ยวกับโครงการ และพฤติกรรมของนักเรียนหลังการร่วมกิจกรรม (4)
  แบบประเมินตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองของนักเรียน หลังการเข้าร่วมกิจกรรม (5)
  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะนักเรียนด้าน
  มีวินัยรับผิดชอบ
  มีความประหยัด มีความเมตตา กรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม
  มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายหลังดำเนินการพัฒนาปีการศึกษา 2549 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการแปลความหมาย
  เพื่อหาค่าระดับการประเมิน 5 ระดับ
  จากการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน
  จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการทั้ง 6 โครงการ ระดับ
  ความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา 2548 และ ปีการศึกษา 2549
  อยู่ในระดับมาก การประเมินตนเองของนักเรียนเกี่ยวพฤติกรรมการปฏิบัติหลังร่วมกิจกรรม
  ในปีการศึกษา 2548 และ ปีการศึกษา 2549 อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ครู
  ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้าน มีวินัยรับผิดชอบ มีความประหยัด
  มีความเมตตา กรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต
  ภายหลังดำเนินการพัฒนาปีการศึกษา 2549 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
  และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ระหว่างปีการศึกษา 2547 กับ
  ปีการศึกษา 2549 พบว่า จำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในปีการศึกษา 2549
  ลดลงจากปีการศึกษา 2547
  แสดงให้เห็นว่าเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามโครงการนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปในทางที่ดีขึ
  ้น
ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : เสาร์ 29 เดือน สิงหาคม 2558 21:36:53 ; โหลดหน้านี้ : 0.0104 วินาที