ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 35903 เข้าชม | 901 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : ห้องความรู้ ม.1- ม.6 : : : หมวดหมู่ย่อย : ความรู้ <<<
หัวข้อกระทู้ รูปแบบการเขียนรายงาน(ม.ปลาย) ( อ่าน 1689 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : aotloveza

รูปของสมาชิก aotloveza
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 10.0.3.xxx
กระทู้ : 113 โพส
พลังน้ำใจ : 14
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 1.56%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : ศุกร์ 24 เดือน กันยายน ..2553 10:39:49 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 1689 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 •  

  รูปแบบการเขียนรายงาน(ม.ปลาย)

  รูปแบบการเขียนรายงาน
                  ******************************************************
  รูปแบบการเขียนรายงาน
  รูปแบบการเขียนรายงานต้องคำนึงถึงความถนัด  ความชอบ  และความสนใจ  รวมทั้งความสะดวก  กะทัดรัดและความเหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน  ดังนี้

  1.        ชื่อโครงงาน
  2.        ชื่อผู้ทำโครงงาน
  3.        ชื่อครูอาจารย์ที่ปรึกษา
  4.        บทคัดย่อ
  5.        กิตติกรรมประกาศ
  6.        ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
  7.        สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี)
  8.        วิธีดำเนินการ
  9.        สรุปผลการศึกษา
  10.        อภิปรายผล/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ
  11.        เอกสารอ้างอิง


  แนวทางการเขียนโครงงาน
  *******************************
  1.        ชื่อโครงงาน ….(ระบุชื่อโครงงานที่ชัดเจน กะทัดรัด เฉพาะเจาะจงว่าจะทำ
                               อะไร  ศึกษาอะไร)
  2.        ชื่อผู้ทำโครงงาน (ระบุชื่อนักเรียนที่ทำโครงงาน)
  1…………………………………………………
  2………………………………………………….
  3………………………………………………….
  ชั้น…………………….โรงเรียน………………………….
  3.        ชื่อครูที่ปรึกษา  (ระบุชื่อครูที่ให้คำปรึกษา  แนะนำ)
  …………………………………………………………………………….
  4. บทคัดย่อ  (บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ว่า  ประกอบด้วย    เรื่อง/วัตถุประสงค์
                       /วิธีการศึกษาและสรุปผล)
  5.        กิตติกรรมประกาศ..  (ระบุคำกล่าวแสดงความขอบคุณบุคคล  หรือ
                           หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือจนงานสำเร็จ)
  6.        ที่มาและความสำคัญของโครงงาน …(เขียนอธิบายว่าโครงงานนี้  มีสาเหตุ
                         มาจากอะไร  ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ  มีหลักทฤษฎีใด
                         สนับสนุน  ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องของผู้ใด)
  7.        สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี.. เป็นการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า)
  8.        วิธีดำเนินการ …(ระบุระยะเวลาการดำเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
                          ผู้รับผิดชอบ หรืออธิบายการเริ่มทำงาน  การจัดทำข้อมูล  
                           การจัดรูปแบบ  การเก็บข้อมูล  ขั้นตอนการดำเนินงาน
                            เป็นอย่างไร  มีวัสดุอะไร)


  9.        สรุปผลการศึกษา…..(ระบุความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  สิ่งที่ได้  
                ความแปลกใหม่  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลงานที่ตรงตามจุด
                  มุ่งหมาย  ผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้)
  10.        อภิปรายผล/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ …(ระบุถึงผลที่ได้รับ  ประโยชน์
                 ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  และระบุข้อเสนอแนะ
                เกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน)
  11.        เอกสารอ้างอิง….. (ระบุหนังสือ  เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า 
                          รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่ให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า)
   
   
ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : ศุกร์ 4 เดือน กันยายน 2558 02:11:45 ; โหลดหน้านี้ : 0.0107 วินาที