ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 1698 เข้าชม | 337 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : Hypnosis Master : : : หมวดหมู่ย่อย : เทคนิคการอ่านใจคนอื่น <<<
หัวข้อกระทู้ การล่วงเกินทางกาย จิตใจ และเพศเด็ก ( อ่าน 712 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : hypnosis01

รูปของสมาชิก hypnosis01
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 172.16.6.xxx
กระทู้ : 16 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.23%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : อังคาร 28 เดือน ธันวาคม ..2553 11:50:20 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 712 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic


 • การล่วงเกินทางกาย จิตใจ และเพศเด็ก


  เวลามีข่าวเด็กถูกผู้ใหญ่ล่วงเกินทางเพศหรือข่าวอาจารย์ใช้อารมณ์ดุกล่าวตำ หนิศิษย์ จนศิษย์คลั่งถึงกับ
  ฆ่าตัวตาย หรือข่าวบิดา มารดาลงโทษลูก (เลี้ยง) ด้วยวิธีพิสดารที่มีทั้งตบ ตี เตะ และต่อย จิตใจของคนหลายคน
  คงรู้สึกกระทบกระเทือน ความจริงเหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับเด็กในหลายครอบครัวและในโรงเรียนแทบทุกวัน แต่เมื่อ
  ไม่มีอะไร “รุนแรง” ข่าวส่วนใหญ่จึงไม่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และยิ่งเมื่อคนไทยหลายคนมีความคิดว่า การรักวัว
  ให้ผูก รักลูกให้ตีนั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการ จิตใจของเด็กที่ตกเป็น
  ทาสอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่มีทั้งปัญหาและตัณหาจึงตกอยู่ในภาวะอันตราย
  ณ วันนี้ นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยากำ ลังให้ความสนใจกับสภาพความลำ บากและความทุกข์ของ
  เด็กที่ถูกล่วงเกินทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ว่ามีผลทำ ให้เด็กรู้สึกหวาดระแวง สังคมและเพื่อนรอบข้างไปตลอด
  ชีวิตหรือไม่ และผลกระทบจากการถูกทารุณได้ทำ ให้จิตใจของเด็กคนนั้นคั่งแค้นมากถึงระดับที่ทำ ให้เขาเป็นอาชญา
  กรได้หรือไม่
  สถิติการถูกล่วงเกินของเด็กอเมริกันแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละปีจากจำ นวนเด็กวัย 16-17 ปี 1 ล้านคน จะมี
  เด็ก 150 คนถูกฆ่าตาย สำ หรับเด็กวัย 12-17 ปี ที่ถูกทารุณจะเป็นการถูกทำ ร้ายทางเพศประมาณ 50% ซึ่งเจ้าหน้า
  ที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลนี้ได้กล่าวเตือนว่า สถิติตัวเลขจริงสูงกว่านี้ ทั้งนี้เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องมักรู้สึกอับอายที่จะแจ้ง
  สาเหตุจริง และในบางกรณีเจ้าหน้าที่ตำ รวจคิดว่า เด็กเสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุหาได้เสียชีวิตเพราะผู้ใหญ่ทำ
  ไม่
  D. Finkelhor แห่งมหาวิทยาลัย New Hampshire ในสหรัฐอเมริกาคือบุคคลหนึ่งที่สนใจปัญหานี้มาก เขา
  คิดว่าวิทยาการด้าน Developmental Victinology เป็นสหวิทยาการที่ต้องอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยากุมารเวชศาสตร์
  สังคมวิทยาและอาชญวิทยา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะค้นหาสาเหตุที่ทำ ให้เด็กตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงเกินว่ามาจาก
  สภาพแวดล้อมหรือมาจากอุปนิสัยและจิตใจของเด็กเอง หรือทั้งสองประเด็น และจุดมุ่งหมายหลักอีกประการหนึ่ง
  ของการค้นคว้าด้านนี้คือ ต้องการศึกษาผลกระทบทางจิตใจของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะ
  ได้มีการสำ รวจพบว่า เด็กที่มีอายุต่างกัน ถึงแม้จะได้รับการทารุณกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน แต่จิตใจจะถูกกระทบ
  กระเทือนไม่เท่ากัน เช่น เด็กอนุบาลและเด็กมัธยม เมื่อถูกล่วงเกินทางเพศจะรู้สึกสับสน และเศร้าไม่เหมือนกัน
  เด็กวัย 6 ขวบที่ถูกข่มขืน เมื่อเป็นผู้ใหญ่มักจะมีความต้องการทางเพศสูง (ผมไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่มีความ
  ต้องการทางเพศสูงทุกคนคือ คนที่ถูกข่มขืนในวัยเด็ก) ส่วนเด็กวัย 10-14 ขวบ หลังจากที่ถูกข่มขืนแล้วหลายคนจะ
  มีอาการซึมเศร้า หรือติดยา และหลีกหนีสังคม

  Finkelhor ได้สถิติการเสียชีวิตของเด็กทารกที่มีอายุตํ่ากว่า 2 ขวบว่า มักจะเกิดจากการถูกทำ ร้ายร่างกาย
  โดยผู้ใหญ่ เด็กที่อยู่ในวัย 6-10 ขวบ มักตกเป็นเหยื่อของการล่วงเกินทางเพศ ส่วนเด็กหนุ่มสาววัย 15-17 ปี มักตก
  เป็นเหยื่อของอาวุธอันตราย และสำ หรับเด็กในวัย 10-16 ปีนั้น เขาได้พบว่า ถ้าเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน
  หรือมีความทุกข์และรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง หรือเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์รุนแรงของตนไม่ได้ เด็กประเภทนี้มักตกเป็น
  เหยื่อการล่วงเกินโดยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกในครอบครัว Finkelhor ยังได้พบอีกว่า ประมาณ 9% ของเด็กที่กำ ลัง
  ศึกษาในชั้นเรียนระดับ 1-9 ในแต่ละปีจะถูกเพื่อนหรือรุ่นพี่รังแก และเมื่อเด็กวัยนี้ถูกล่วงเกินเขาจะรู้สึกกระวน
  กระวาย ยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้ชายที่มีร่างกายอ่อนแอเขาจะรู้สึกมีปมด้อยติดตัวไปเป็นเวลานาน และถึงแม้เด็กผู้ชายจะ
  ถูกล่วงเกินทางกายมากกว่าเด็กผู้หญิงก็ตาม แต่เด็กผู้หญิงก็มักถูกล่วงเกินทางเพศมากกว่าเด็กผู้ชาย สถิติคดีข่ม
  ขืนในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า 29% ของคดีข่มขืน มีเด็กผู้หญิงวัย 11 ขวบหรือน้อยกว่าเป็นคู่กรณี ส่วนการลงโทษ
  อย่างรุนแรงในครอบครัวนั้น มักจะเกิดกับเด็กถูกบิดา มารดาทุบตีอย่างสมํ่าเสมอ เวลาเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็กจะ
  มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมมากกว่าเด็กทั่วไป และมักมีอาการใจลอย หรือชอบครุ่นคิดคนเดียว
  องค์การ UNICEF (United Nations Children’s Fund) ประมาณว่าในแต่ละปี เด็กกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก
  จะถูกล่วงเกินทางเพศ เช่น ถูกบังคับให้ค้าประเวณีหรือทำ งาน ธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ทางเพศ ฯลฯ ตามความต้องการ
  ของผู้ใหญ่ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ข่าวเช่นนี้ถูกเปิดเผย สังคมมักจะมองเห็นว่า ผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับเด็กที่ยังไม่
  บรรลุนิติภาวะเป็นคนที่มีจิตใจผิดปกติ และเบี่ยงเบน
  นักจิตวิทยาเองก็กำ ลังพยายามค้นหาสาเหตุที่ทำ ให้ผู้ใหญ่เหล่านั้นเห็นเด็กเป็นวัตถุสนองอารมณ์ทางเพศ
  ของตน แทนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่วัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นักจิตวิทยาหลายคนคิดว่า สภาพแวดล้อม
  และ/หรือพันธุกรรมคือสาเหตุหลัก แต่ก็อาจมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่นักจิตวิทยายังไม่รู้
  แต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการด้านนี้รู้ชัดคือ คนที่ชอบล่วงเกินทางเพศกับเด็ก มักมีประวัติว่าในขณะที่ตนอยู่ใน
  วัยเด็กนั้น ตนได้เคยถูกล่วงเกินมาแล้วเช่นกัน และสำ หรับผู้ใหญ่ที่มีประวัติเช่นนี้ 1% จะทำ ร้ายเด็กขนาดฆ่าได้
  และผู้ใหญ่ประเภทนี้มักมีจินตนาการถึงเด็กตลอดเวลา รวมทั้งมีความปรารถนาจะผูกสัมพันธไมตรีกับเด็กๆ เพราะ
  เขาต้องการความรัก ความเป็นมิตร และการยอมรับจากเด็ก อนึ่งบุคคลเหล่านี้มักเป็นผู้ชาย และเรามักไม่เห็นสตรี
  ใดล่วงเกินเด็กผู้ชายทางเพศเลย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้หญิงมักไม่เห็นเด็กผู้ชายเป็นวัตถุทางเพศแต่ประการใด
  นักจิตวิทยา และนักพฤติกรรมศาสตร์บางคนคิดว่า คงมีฮอร์โมนบางชนิดที่ทำ ให้ผู้ใหญ่บางคนมีรสนิยม
  เช่นนี้ และบางคนคิดว่าการให้ผู้ชายบริโภคยา Depo-Provera จะทำ ให้การหลั่งฮอร์โมน testosterone ในผู้ชายลด
  ปริมาณลง ซึ่งจะทำ ให้พลังความต้องการทางเพศในชายคนนั้นลดตามไปด้วย แต่จังหวะเวลาในการหลั่งฮอร์โมน

  ของร่างกายนั้นไม่สมํ่าเสมอ ดังนั้น การทำ จิตบำ บัดก็เป็นวิธีการรักษาเสริมอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งต้องกระทำ นานเพราะ
  ความผิดปกติทางจิตใจประเภทนี้มักเรื้อรัง
  และสำ หรับเด็กที่ถูกล่วงเกินนั้น นักจิตวิทยาได้พบว่า จิตใจจะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เด็กจะ
  กลัวง่าย รู้สึกกระสับกระส่ายบ่อยและไร้สมาธิ จดจำ คำ ต่างๆ และเบอร์โทรศัพท์ไม่ค่อยได้ I-Q จะลด และเมื่อใดก็
  ตามที่ระลึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงนั้น เด็กจะเครียดมาก ซึ่ง D. Charney แห่ง Veterans Affairs Medical, Center ที่
  West Haven ในรัฐ Connecticut สหรัฐอเมริกาได้พบว่าประสบการณ์ที่ถูกล่วงเกินทางเพศอย่างรุนแรงจะทำ ลาย
  สมองของเด็ก คือทำ ให้สมองส่วนที่เรียกว่า Hippocampus ซึ่งมีหน้าที่เรียนรู้และจำ ฝ่อเล็กลง เพราะเวลาเด็กเผชิญ
  ภาวะทารุณทางร่างกายและจิตใจ ฮอร์โมนเครียดที่ร่างกายหลั่งออกมาจะเป็นพิษต่อเซลล์สมอง ซึ่งมีผลทำ ให้เด็ก
  คนนั้นมีความจำ เสื่อม และมี I-Q ตํ่ากว่าเด็กวัยเดียวกันถึง 10%
  และเมื่อปริมาตรของ Hippocampus ลดลง 7% สถิติที่ได้จากการสำ รวจแสดงให้เห็นว่า 15% ของเหยื่อจะ
  ถูกรบกวนด้วยภาพหลอนนี้ตลอดชีวิต
  ในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อ 3 ปีก่อนนี้ ได้มีรายงานโดย A.Rosler แห่ง
  Hadassah University Hospital ในอิสราเอลว่า ยา trip torelin ที่ผลิตโดยบริษัท Ferring Pharmaceuticals ในสวี
  เดน สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศของผู้ใหญ่ที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กได้ ซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีเพราะในสหรัฐ
  อเมริกามีการประมาณว่าเด็ก 10-20% จะถูกข่มขืนก่อนถึงวัย 18 ปี แต่ผลกระทบข้างเคียงจากยานี้ก็มีเช่นกันคือทำ
  ให้คนบริโภคหมดสมรรถภาพทางเพศ ทำ ให้กระดูกอ่อนแอและหมดความใจในสตรีเพศ
  สำ หรับการแก้ปัญหานี้บางประเทศใช้วิธีตอน คนที่ชอบวิธีข่มขืนเด็ก แต่ปัจจุบันนี้ทั่วโลกถือว่าการตัด
  อัณฑะเป็นวิธีที่ทารุณมากไปและการให้กินยาจะเป็นวิธีที่ทารุณและเหมาะสมยิ่งกว่า
  ในวารสาร Developmental Psychology ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2543 S.D.Pollak แห่งมหาวิทยาลัย
  Wisconsin-Madison ได้รายงานว่า เด็กวัย 3-5 ปี ที่ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณในบ้านจะไม่มีพัฒนาการด้านอารมณ์
  เช่น ไม่สามารถรู้ความแตกต่างระหว่างสีหน้าที่แสดงความสุข ความทุกข์ ความเศร้า ความกลัว อารมณ์โกรธและ
  อารมณ์เฉย เพราะเวลาเด็กเล็กๆ ถูกทอดทิ้งในที่ที่ไม่มีอาหารหรือยารักษาโรคอย่างพอเพียง เด็กจะไม่มีโอกาส
  เรียนรู้วิธีแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่างๆ ส่วนเด็กที่ถูกทำ ร้ายร่างกายก็มักจะเห็นสีหน้าผู้ใหญ่ที่ปกติว่า มุ่งร้ายหมาย
  ขวัญเขาตลอดเวลา เป็นต้น

  สรุปว่าชีวิตของเด็กเป็นวิชาที่ธรรมชาติได้พัฒนามาจนถึงระดับหนึ่งแล้ว และเป็นชีวิตที่มีศักยภาพจะถูก
  พัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น ผู้ใหญ่ไม่ควรทำ ร้าย และยับยั้งการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจและความสามารถ
  ของเขา เพื่อเขาจะได้ช่วยสร้างสรรค์โลกที่ผู้ใหญ่กำ ลังพัฒนาอยู่ทุกวันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นสุขในอนาคตครับ
ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : อาทิตย์ 30 เดือน สิงหาคม 2558 10:33:18 ; โหลดหน้านี้ : 0.0106 วินาที