ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 4590 เข้าชม | 482 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : ห้องประชุม : : : หมวดหมู่ย่อย : Vision & Mission <<<
หัวข้อกระทู้ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( อ่าน 4702 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : parent

รูปของสมาชิก parent
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 110.49.165.xxx
กระทู้ : 66 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.89%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : อังคาร 27 เดือน กรกฏาคม ..2553 23:28:27 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 4702 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 • ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551

                 เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข้อ 1 (3) (7) ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงกําหนดวางระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ไว้ดังนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 4. ระเบียบนี้ ใช้บังคับสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3-4 สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแตกต่างไปจากนี้ หากจะดําเนินการเครือข่ายผู้ปกครองให้ถือบังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม

  ข้อ 5. นิยามศัพท์ ในระเบียบนี้

  “เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่า การรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน

  ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจํา หรือนักเรียนอยู่รับใช้การงาน

  คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา

  ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง

  เพื่อการดําเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง

  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน

  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา

  ข้อ 7 คณะกรรมการ

  คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็น

  (1) เป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน
  (2) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง

  โครงสร้าง องค์ประกอบ และจํานวนของคณะกรรมการให้สถานศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม

  การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ

  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 7
  (4) มติที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้พ้นจากสภาพเป็นคณะกรรมการ กรณีที่พบว่าคณะกรรมการได้กระทําการส่อไปในทางเจตนาแสวงหา หรือได้มาซึ่งผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น
  (5) สิ้นสุดวาระ
  วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ ให้มีวาระคราวละ 1 ปี

  ข้อ 8 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

  (1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
  (2) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูและผู้ปกครอง
  (3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  (4) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา
  (5) ร่วมกับสถานศึกษา จัดให้มีการประชุม ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในที่ประชุมใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียน

  ข้อ 9 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม

  ข้อ 10 ให้สถานศึกษาดําเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี

  ข้อ 11 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

  ข้อ 12 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินการของคณะกรรมการ

  ข้อ 13 คณะกรรมการที่สถานศึกษาจัดตั้งขึ้นหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ

  ข้อ 14 ให้ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดระเบียบ วิธีการ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ 2551

  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

  (คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : พฤหัสบดี 3 เดือน กันยายน 2558 11:28:31 ; โหลดหน้านี้ : 0.5294 วินาที