ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 4588 เข้าชม | 481 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : ห้องประชุม : : : หมวดหมู่ย่อย : Vision & Mission <<<
หัวข้อกระทู้ ระเบียบ กรมสามัญศึกษา ว่าด้วย คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2546 ( อ่าน 1989 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : parent

รูปของสมาชิก parent
ระดับ : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
IP : 110.49.165.xxx
กระทู้ : 66 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.89%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 100%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : จันทร์ 2 เดือน สิงหาคม ..2553 21:20:45 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 1989 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic

 • ระเบียบ กรมสามัญศึกษา

  ว่าด้วย คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2546

  เพื่อให้การบริหารและ การจัดการเกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรค (6) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กรมสามัญศึกษา จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

  ข้อ 1. ระเบียบ เรียกว่า ระเบียบกรมสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2546 ”

  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 4. ในระเบียบนี้

  คำว่า เครือข่าย ” (network) หมายความว่า การเข้ามามีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือ แนวร่วม และหรือการมีส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็นช่วงของการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ซึ่งคำว่า เครือข่าย ได้ถูกมาใช้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะให้เกิดกลไกลความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา

  คำว่า คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระกับโรงเรียน

  ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                1. เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา

                                2. เพื่อให้พ่อแม่ - ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการผู้เรียน

                                3. ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียนในสถานศึกษา

                                4. เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ เป็นประสบการณ์สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำรงไว้ซื่ง

      วัฒนธรรมประเพณี และละเว้นอบายมุขทั้งปวงกับเพื่อส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

                                5. เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  ข้อ 6. ระเบียบและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                     6.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประกอบด้วย

    ( 1 ) คณะกรรมการระดับห้องเรียนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ ,
  นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์ โดยการคัดเลือกจากผู้ปกครองของแต่ละห้องเรียน

  ( 2 ) คณะกรรมการระดับชั้นเรียนประกอบด้วย ปราน , รองประธาน , เลขานุการ , นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับห้องเรียนของชั้นเรียนนั้นๆ ระดับ ห้องละ 2 คน ผู้ แทนของระกับชั้นเรียนประกอบด้วยปรานและเลขานุการของกรรมการระดับห้องเรียน

                   ( 3 ) คณะกรรมการระดับโรงเรียนประกอบไปด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

     ( 4 ) การได้ซึ่งคณะกรรมการระดับโรงเรียน ได้มาคัดเลือกมาจากประธานและเขนุการของแต่ละระดับชั้นเรียนทั้งหมด จำนวน 1- คน ประกอบด้วย ประธาน , รองประธานคนที่ 1 , รองประธานคนที่ 2 , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ , ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ , นายทะเบียน , ปฏิคมและกรรมการที่เหลือเป็นกรรมการกลาง กรณีที่ผู้แทนของระดับใดได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ให้เลือกผู้แทนของระดับนั้นขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้ครบจำนวน 13 คน ตามข้อ (3)

                   6.2 คุณสมบัติของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                   ( 1 ) ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน

                   ( 2 ) บรรลุนิติภาวะ และมีสถานภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันในสถานศึกษาโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

                   ( 3 ) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

                  6.3 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                  ( 1 ) ตาย

                  ( 2 ) ลาออก

                  ( 3 ) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 6.2

    6.4 วาระการดำรงตำแหน่งของคระกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับมีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกสิ้นสุดลงวันที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการคัดเลือก

  ข้อ 7. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

               7.1 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา

               7.2 ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง

               7.3 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา

               7.4 ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะต่อสถานศึกษา ในเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา

               7.5 จัดการประชุมกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

               7.6 จัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบสำเนาให้เลขานุการกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

               7.7. กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของ แต่ละระดับชั้นนำเสนอโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป

               7.8 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คระกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

  ข้อ 8. ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครู อาจารย์ เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับ

  ข้อ 9. ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้แกครองได้ กรณีสิ้นสุดวาระลง ตามข้อ 6.4

  ข้อ 10. คณะกรรมการที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้สิ้นสภาพ และให้จัดการใหม่ตามระเบียบนี้

   

  ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2546

   (นายไพฑูรย์  จัยสิน)

  อธิบดีกรมสามัญศึกษา

ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : จันทร์ 31 เดือน สิงหาคม 2558 15:48:42 ; โหลดหน้านี้ : 0.0131 วินาที