ฟรีเว็บบอร์ด | สร้างเว็บบอร์ดฟรี | บันทึกหน้านี้ | 58715 เข้าชม | 574 คะแนน | ให้คะแนน
::: ผู้สนับสนุน :::
>>> หมวดหมู่หลัก : พูดคุยภายในห้อง : : : หมวดหมู่ย่อย : ห้อง ม.3/11 <<<
หัวข้อกระทู้ ความหมายอาหารจานเดียว ( อ่าน 4518 ครั้ง ) บันทึกหน้านี้

Post By : bim1147

ระดับ : ทหารยาม
IP : 118.174.29.xxx
กระทู้ : 4 โพส
พลังน้ำใจ : 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.07%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 8.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
::: เมื่อ : อังคาร 9 เดือน สิงหาคม ..2554 09:44:05 ::: กระทู้ : คะแนน ::: อ่านแล้ว : 4518 ครั้ง :::
Quote Topic Save Topic No Use Topic • ความหมายของอาหารจานเดียว
  การดำเนินงานส่งเสริมอาหารจานเดียว
  เป้าหมายผู้รับการส่งเสริม
  วิธีส่งเสริมอาหารจานเดียวครบถ้วน
  การประเมินผลการดำเนินงาน
  หลักการประกอบอาหารจานเดียว
  ข้อแนะนำในการทำอาหารจานเดียว

   

  อาหารจานเดียวในที่นี้หมายถึง อาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ของไทย โดยได้พยายามให้อาหารครบ 5 หมู่ในหนึ่งจาน ประโยชน์ของอาหารจานเดียว
  1. ให้สารอาหารครบตามความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ลักษณะการทำงานและสภาวะของร่างกาย
  2. ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารแต่ละมื้อ โดยรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้อาหารทดแทนและการนำอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลง ประกอบเป็นอาหารบริโภค โดยให้พอเหมาะกับการบริโภคของแต่ละบุคคลในครอบครัว
  3. สร้างอุปนิสัยในการบริโภค เป็นการสร้างพื้นฐานการบริโภคที่ง่าย ประหยัดถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยก่อนเรียนซึ่งเป็นวัยที่เลือกกินอาหารตามชอบ ทำให้ได้อาหารไม่ครบตามความต้องการของร่างกายและเป็นสาเหตุให้เด็กในวัยนี้เป็นโรคขาดสารอาหารเป็นจำนวนมาก

   

  วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมอาหารจานเดียว
  1. เพื่อให้ประชาชนรู้จักความหมายและประโยชน์ของ "อาหารจานเดียว"
  2. เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีปริมาณและสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี
  3. เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้อาหารพื้นบ้านและการใช้อาหารทดแทนมาประกอบอาหารครบ 5 หมู่ ในจานเดียว
  4. เพื่อให้ประชาชนเสริมสร้างอุปนิสัยในการบริโภคที่ง่าย ประหยัด และถูกหลักโภชนาการ

   

  1. ครอบครัวเกษตรกร โดยผ่านทางแม่บ้านเกษตรกร
  2. นักเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  3. นักเรียนในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
  4. ประชาชนในโครงการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ
  5. ประชาชนทั่วไป

   

  การนำตำรับอาหารจานเดียวไปเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับของชาวชนบท ควรใช้วิธีการต่าง ๆ ในการส่งเสริมดังนี้
  1. ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารจานเดียวและความหมายของอาหารจานเดียว
  2. แนะนำตำรับอาหารจานเดียวที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยการสาธิต จัดนิทรรศการและจัดอบรมในระดับต่าง ๆ
  3. จัดให้มีการแข่งขันการประกอบอาหารจานเดียว เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและให้เกิดความคิดริเริ่มในการคิดหรือดัดแปลงตำรับอาหารใหม่
  4. จัดทำเอกสารตำรับอาหารจานเดียว
  5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงความสำคัญและการบริโภคอาหารจานเดียว โดยใช้สื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น การออกข่าววิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฯลฯ

   

  1. ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
  2. การสังเกตการยอมรับการบริโภคอาหารจานเดียวของกลุ่มเป้าหมาย

   

  อาหารจานเดียวเป็นอาหารที่บริโภคได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จะแตกต่างกันที่ปริมาณและการจัดอาหาร ดังนั้นก่อนจะประกอบอาหารจานเดียวควรคำนึงถึง

   

   

  1. อาหารจานเดียวจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วยอาหารหลักครบ 5 หมู่
  2. การประกอบอาหารจานเดียวต้องสงวนคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริงและปรุงแต่งรส สี กลิ่น โดยใช้สี กลิ่น ตามธรรมชาติของอาหาร ตลอดจนการจัดอาหารให้ได้สัดส่วน น่ารับประทาน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชิญชวนในการบริโภค
  3. ลักษณะเนื้อสัมผัส ต้องจัดให้เหมาะสมกับการบริโภคของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย เช่น เด็กวัยก่อนเรียน มักไม่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ ผักสด เพราะมีเนื้อสัมผัสแข็ง เคี้ยวยาก รสขม ประกอบกับเด็กวัยนี้ฟันผุ การเคี้ยวอาหารจึงไม่สะดวก ดังนั้นการเตรียมอาหารจึงควรหั่นชิ้นอาหารให้มีขนาดเล็กและควรหุงต้มอาหารให้มีเนื้อนุ่ม เพราะเด็กวัยนี้ฟันกำลังผุ

   

   

  1. ประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย กำลังคนหรือแรงงาน งานและประหยัดระยะเวลา โดยมีขั้นตอนและการประกอบอาหารไม่ยุ่งยาก วิธีการประกอบอาหารทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้อุปกรณ์น้อยทั้งในการเตรียม การเสิร์ฟ ประหยัดน้ำในการล้างอุปกรณ์
  2. การประกอบอาหารจานเดียวควรใช้วัตถุดิบที่มีมากและหาง่าย ซึ่งทำได้โดยการใช้อาหารที่มีตามฤดูกาลหรืออาหารที่มีในท้องถิ่น เช่น การใช้ถั่วเมล็ดแห้งแทนเนื้อสัตว์ หรือการใช้ถั่วเมล็ดแห้งร่วมกับเนื้อสัตว์ เพื่อให้อาหารนั้นราคาถูกลง แต่ได้คุณค่าทัดเทียมอาหารที่ใช้เนื้อสัตว์ล้วน ๆ

   

   

  การประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ พยาธิ และสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

   

  1. ใช้อาหารที่มีในท้องถิ่นเป็นหลักหรือมากที่สุด
  2. เลือกใช้อาหารตามฤดูกาล สด ใหม่
  3. เลือกอาหารที่ทุก ๆ คนในครอบครัวชอบและกินได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ เพศ วัย และรสนิยมในการกิน
  4. ประกอบอาหารให้น่าดู ชวนกิน สี ใช้สีธรรมชาติของอาหาร ลักษณะรูปทรง หั่น ซอยหรือเลือกอาหารที่มีรูปทรงต่างกันจัดเข้าด้วยกัน ผิวสัมผัสของอาหาร ความเหนียว ความกรอบ ความนุ่มของอาหารที่อยู่ในขานเดียวกัน การจัด เลือกภาชนะที่เหมาะสม จัดแต่งอย่างสวยงาม สะอาด รสชาติอร่อย เหมาะกับวัยและถูกปากสมาชิกในครอบครัว
  5. เป็นอาหารทำง่าย
  6. ความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำอาหารสะอาด การประกอบอาหารถูกหลักอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร

Post By : ply1134

ระดับ : ทหารยาม
IP : 118.174.29.xxx
กระทู้ : 8 โพส
พลังน้ำใจ : 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.13%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 16.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ความหมายอาหารจานเดียว # ความคิดเห็นที่ 1
[ เมื่อ : อังคาร 9 เดือน สิงหาคม ..2554 09:59:07]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • อยากรู้โทษของอาหารจานเดียวบ้างหนะ  จะได้กินอย่างระวัง ..ply 


Post By : pam1145

ระดับ : ทหารยาม
IP : 118.174.29.xxx
กระทู้ : 7 โพส
พลังน้ำใจ : 2
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.12%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 14.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ความหมายอาหารจานเดียว # ความคิดเห็นที่ 2
[ เมื่อ : อังคาร 9 เดือน สิงหาคม ..2554 10:06:30]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • อยากกินๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Post By : bim1147

ระดับ : ทหารยาม
IP : 118.174.29.xxx
กระทู้ : 4 โพส
พลังน้ำใจ : 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.07%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 8.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ความหมายอาหารจานเดียว # ความคิดเห็นที่ 3
[ เมื่อ : อังคาร 9 เดือน สิงหาคม ..2554 10:15:15]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • อยากกิรเด้
  ทำให้กินหน่อยเด้อ

Post By : toey1152

ระดับ : ทหารยาม
IP : 118.174.29.xxx
กระทู้ : 8 โพส
พลังน้ำใจ : 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ค่าพลังชีวิต : 0.13%
HP member status
ค่าประสบการณ์ : 16.00%
member status

ข้อมูลสมาชิกของ
Re : ความหมายอาหารจานเดียว # ความคิดเห็นที่ 4
[ เมื่อ : อังคาร 9 เดือน สิงหาคม ..2554 10:19:49]
แสดงความคิดเห็น Quote Topic
 • ไปเฮ๊ดหั้ยกินแหน่  555.


ฟรีเว็บบอร์ด โดย ICHAT เว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บบอร์ด ฟอรั่ม กระดานสนทนา กระดานถามตอบ กระดานบอร์ด เว็บไซต์รุ่น เว็บไซต์ส่วนตัว ที่เป็นมากกว่าคำว่า FREE !!
เวลาบน Server : พุธ 2 เดือน กันยายน 2558 07:19:07 ; โหลดหน้านี้ : 0.0191 วินาที